Všeobecné obchodní podmínky

Chytrý korek je obchod s vínem, alkoholem a pochutinami (sýry atd) (dále též jen „zboží“) využívající k uzavírání kupních smluv internet a další prostředky komunikace na dálku, zejména telefon.

Odsouhlasením všeobecných obchodních podmínek v rámci registrace u prodávajícího kupující potvrzuje, že je mu více než 18 let!

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), společností:

Chytrý korek s.r.o.
IČ: 10744851
DIČ: CZ10744851
se sídlem: Na Maninách 1590/29,170 00 Praha 7, Holešovice 
zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 347655              
email:  podpora@chytrykorek.cz
telefon: +420 604 805 241
web: chytrykorek.cz
(dále jen „prodávající“).

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo fyzické, či právnické osoby, která uzavírá kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese chytrykorek.cz (dále je „internetový obchod“) a následné sms komunikace.

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí rámcové kupní smlouvy, případně kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

II. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením rámcové kupní smlouvy a kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory i SMS), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Potvrzením registračního formuláře v internetovém obchodě prodávajícího kupujícím vzniká mezi prodávajícím a kupujícím rámcová kupní smlouva, na jejímž základě nabízí prodávající formou reklamních SMS kupujícímu zboží z jeho sortimentu (dále též jen „rámcová kupní smlouva“). Na základě nabídek prodávajícího dle rámcové kupní smlouvy objednává kupující u prodávajícího zboží. Kupující provádí objednávku zboží prostřednictvím sms zprávy, tedy odpovědí na zaslanou reklamní nabídku pro registrované uživatele.

3. Při zadávání objednávky si kupující objednává přesný typ zboží, které mu bylo nabídnuto formou reklamní SMS a počet kusů zboží. Pouhou objednávkou kupujícího ještě nevzniká kupní smlouva o dodání konkrétního zboží mezi kupujícím a prodávajícím.

4. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v registračním formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně souhlasu se zasíláním nabídek zboží, tedy předchozí uzavření rámcové kupní smlouvy.

5. Po obdržení objednávky a ověření dostupnosti objednaného zboží zašle prodávající kupujícímu potvrzení objednávky na e-mailovou adresu nebo formou sms. Tímto potvrzením je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dílčí kupní smlouva, jíž se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží dle objednávky a kupující se zavazuje v souladu a způsobem stanovených těmito obchodními podmínkami zaplatit prodávajícímu kupní ceny zboží (dále též jen „kupní smlouva“ nebo „dílčí kupní smlouva“).

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu oznámení o nemožnosti splnění objednávky s informací, jaké zboží z objednávky je nedostupné. V případě zájmu o dodání dostupného zboží, činí kupující objednávku odpovědí na sms a smlouva je uzavřena obdobně postupem dle předchozích odstavců těchto obchodních podmínek.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou pro kupujícího závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o potvrzení objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo prodávajícího uvedené v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno potvrzení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu formou sms pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy, resp. novou nabídku.

9. Rámcová kupní smlouva je mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena na dobu neurčitou. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna rámcovou kupní smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu a bez výpovědní doby. Rámcová kupní smlouva je ukončena učiněním výpovědi druhé smluvní straně. Kupující může výpověď učinit doručením výpovědi prodávajícímu e-mailem, doporučenou poštou, nebo zrušením registrace prostřednictvím internetového obchodu. Rámcová kupní smlouva je rovněž v souladu s dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek ukončena odvoláním souhlasu se zasíláním marketingových sdělení.

10. V případě, že kupující potřebuje změnit adresu pro doručování, využije formuláře pro změnu doručovací adresy na internetové adrese chytrykorek.cz/zmena-udaju  s tím, že jako hlavní identifikátor, který je neměnný je telefonní číslo a e-mailová adresa kupujícího. V případě nutnosti změny telefonního čísla nebo e-mailové adresy je nutno kontaktovat prodávajícího na e-mailu nebo telefonu.  Měnit adresu doručení lze pouze pro budoucí objednávky, tedy změna adresy je nutna udělat před potvrzením objednávky.

 

III. INFORMACE O ZBOŽÍ A CENÁCH

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v  reklamní SMS zaslané prodávajícím. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, dokud není prodávajícím vyprodáno, tím nejsou dotčena jiná ustanovení těchto obchodních podmínek. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3. Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy hradí kupující prostřednictvím platební karty, případně přes platformu Apple Pay, či Google Pay.

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši, tedy ve výši dle nabídky zaslané formou sms prodávajícím kupujícímu. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Prodávající může u jednotlivé nabídky vytvořit akci na poštovné zdarma od určitého počtu kusů objednaného zboží.

3. Zboží je kupujícímu dodáváno:

 • na adresu určenou kupujícím při registraci a uzavření rámcové kupní smlouvy.

4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Na pozdější reklamace vad obalu nebude brán zřetel.

6. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží jeho převzetím od prodávajícího. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil. V případě, že na základě dílčího ujednání volí dopravce zboží kupující mimo způsoby dopravy navrhované prodávajícím, přechází nebezpečí škody na kupujícího předáním zboží prodávajícím kupujícím zvolenému dopravci.

7. Prodávající předá zboží přepravní společnosti, doručí vlastní přepravou či připraví k osobnímu vyzvednutí do 10 dnů od zaplacení kupní ceny zboží, v závislosti na dostupnosti zboží a druhu dopravy.

 

V. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SMLOUVY

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
  dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od kupní smlouvy.

5. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Způsobem dodání zboží je přitom i osobní odběr zboží.

8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2. Povinnosti z vadného plnění má prodávající nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

3. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou nemůže kupující vadné zboží užívat.

4. Ustanovení uvedená v předchozím odstavci obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud vadu sám kupující způsobil.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci (vyknout vady) a požadovat:

 • výměnu za nové zboží,
 • přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • odstoupit od smlouvy.

Oprava zboží není možná z jeho podstaty. Volba práva z vadného plnění náleží kupujícímu.

6. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy:

 • pokud má zboží vadu, jejímž výskytem je kupní smlouva porušena podstatným způsobem,
 • při větším počtu vad zboží.

7. Podstatné je takové porušení kupní smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření kupní smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana kupní smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

8. U vady, která znamená nepodstatné porušení kupní smlouvy, má kupující nárok na přiměřenou slevu z kupní ceny.

9. Má-li zboží větší počet vad (zpravidla nejméně tři vady současně), má kupující právo uplatnit požadavek na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

10. Při uplatnění reklamace (vytknutí vad) je kupující povinen prodávajícímu sdělit, jaké vady reklamuje, případně jak se vady projevují a zároveň sdělí, jaké právo z vadného plnění si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího není v případě zboží možná. Nezvolí-li kupující si své právo z podstatného porušení smlouvy včas (již spolu s reklamací), má práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

11. Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

12. Pokud prodávající prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil, není prodávající povinen nároku kupujícího vyhovět.

13. Kupující nemůže reklamovat zlevněné zboží z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.

14. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

15. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

16. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

17. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby, v opačném případě ho soud nemusí přiznat.

18. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

VII. DORUČOVÁNÍ

1. Smluvní strany si mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou při registraci, uzavření rámcové kupní smlouvy, jeho zákaznickém účtu.

 

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Všechny informace, které prodávajícímu sdělí kupující, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Hlavním důvodem, pro které prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího je plnění rámcové kupní smlouvy a kupní smlouvy, případně plnění povinností plynoucích prodávajícímu z právních předpisů.

2. Se souhlasem kupujícího užívá prodávající telefonní kontakt kupujícího, případně e-mailovou adresu, pro zasílání nabídek zboží, neboť toto je podstatou rámcové kupní smlouvy uzavírané v souladu s těmito obchodními podmínkami mezi prodávajícím a kupujícím. Souhlas se zasíláním marketingových sdělení lze kdykoliv jednoduchým způsobem odvolat, a to zasláním dopisu, e-mailu prodávajícímu. Odvoláním však končí platnost rámcové kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, neboť bez nabídek prodávajícího nemůže kupující zboží objednávat.

3. Podrobnější informace o zpracování a ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů. Ochrana se vztahuje toliko na osobní údaje fyzických osob.

 

IX. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud právní vztah založený rámcovou kupní smlouvou, nebo kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 13. dubna 2021